Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovičky

Úřední deska

Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující opatření obecné povahy: 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. 2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech. 3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.
Vyvěšeno: 08.11.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Polyfunkční dům
Dne 18.10.2017 byla dokončena výstavba polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Datum realizace stavby 2011 - 2017.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 18.10.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 7/2017.
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 6/2017.
Vyvěšeno: 25.09.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Obecné závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Na základě uzavřené dohodí obcí Petrovice a Petrovičky o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy je území obce Petrovičky částí školského obvodu Mateřské školy Petrovice, Petrovice 52, 503 55 Petrovice, IČ 70988889.
Vyvěšeno: 08.08.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Obecné závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Na základě uzavřené dohodí obcí Milovice u Hořice a Petrovičky o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy je území obce Petrovičky částí školského obvodu Základní školy Milovice u Hořic, Milovice u Hořic, 508 01 Hořice, IČ 70995389.
Vyvěšeno: 07.08.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 5/2017.
Vyvěšeno: 26.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 4/2017.
Vyvěšeno: 26.06.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 3/2017.
Vyvěšeno: 23.05.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2017.
Vyvěšeno: 10.05.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
Vyvěšeno: 01.05.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 2/2017.
Vyvěšeno: 27.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření obec - Změny rozpočtu najdete rozpočtové opatření č. 1/2017.
Vyvěšeno: 27.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva
Rozpočtový výhled na r. 2014 - 2020
Vyvěšeno: 20.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovičky na rok 2017
Vyvěšeno: 17.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí
Tímto oznamujeme, že dokumenty: Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí, Rozpočet Mikroregionu Podchlumí, Rozpočtový výhled Mikroregionu Podchlumí, Rozpočtová opatření Mikroregionu Podchlumí jsou zveřejněny v elektronické podobě na http://www.podchlumi.cz/u-nas/uredni-deska a nahlédnout do listinné podoby dokumentů lze v kanceláři Mikroregionu Podchlumí (na adrese Holovousy 39, 508 01 Hořice) po předchozí telefonické domluvě na tel.: 724 164 673.
Vyvěšeno: 13.03.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Požární bezpečnost
Pravidla požární bezpečnosti
Vyvěšeno: 13.02.2017Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Smlouva - dodatek číslo 1
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí ze dne 30.6.2016 - dodatek číslo: 1
Vyvěšeno: 30.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Smlouva
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí
Vyvěšeno: 08.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene - číslo IV-12-2014373/VB/1.
Vyvěšeno: 03.12.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Polyfunkční dům
Dne 30.11.2016 byla dokončena V. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 30.11.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva
Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2007935/001.
Vyvěšeno: 01.11.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince! Koho se evidence týká? Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby v hotovosti. Které tržby se budou evidovat? Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.
Vyvěšeno: 06.09.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Polyfunkční dům
Dne 25.07.2016 byla dokončena IV. etapa výstavby polyfunkčního domu v Petrovičkách za finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno: 25.07.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva
Vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Vyvěšeno: 09.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Nařízení města Hořice
Nařízení města Hořice č. 001/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Vyvěšeno: 08.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitých věcí na rok 2016.
Vyvěšeno: 05.05.2016Vyvěsila: Frydrychová Iva Ke stažení pdf
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovičky